top of page

Před samotným návrhem domu či interiéru je vždy nutné důkladně se seznámit s místem budoucí realizace.  Velikost a spád stavebního pozemku, jeho orientace k světovým stranám, místa nápojných bodů na infrastrukturu, okolní zástavba a podobně je nezbytná součást zadání každého projektu. 

Pro klienty zajišťujeme kompletní zaměření budov a pozemků.

Dále nabízíme zprostředkování radonových, geologických a hydrogeologických a stavebně konstrukčních průzkumů,

které jsou nezbytným podkladem pro správný návrh statického řešení a řešení likvidace dešťových vod.

PŘÍPRAVA ZAKÁZKY
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Architektonická studie je velice důležitá část projekční přípravy.  

Klient seznámí architekta se svými nápady a představami a architekt je konfrontuje se svými znalostmi a zkušenostmi a na těchto základech navrhne dům či interiér každému klientovi přesně na míru. Do návrhu otiskne svůj jedninečný tvůrčí přístup, kterým vniká klíčová přidaná hodnota. 

Architektonický návrh je složitý proces, při kterém jsou zohledněny všechny aspekty budoucího užívání objektu, jeho vztahu k okolí, terénu, životnímu prostředí a v neposlední řadě také finanční náklady na realizaci a náklady na budoucí provoz.

PROJEKTY STAVEB

V následujících fázích vstupuje do procesu řada vnějších vlivů. Jedná se především o fázi dokumentace k územnímu řízení, obsahující projekt dokládající základní tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu v souladu s územněplánovací dokumentací.

Projekt musí vyhovovat podmínkám ochrany zdravých životních podmínek, ochrany přírodních a krajinných složek životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, vod, ovzduší, podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek, a obecným technickým požadavkům na výstavbu a obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, popřípadě speciálním předpisům stanovujícím základní technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení a podobně.
Projekt se předkládá spolu s příslušnými vyjádřeními k návrhu na vydání územního rozhodnutí, resp.
rozhodnutí o umístění stavby, stává se tudíž pro tyto účely dílem, na něž se vztahuje úřední licence,
které si však i nadále zachovává v celém rozsahu povahu díla autorského.  Jak z uvedeného plyne, je
standardní součástí této fáze veřejnoprávní projednání dokumentace, které je ukončeno vydáním
příslušného správního rozhodnutí.
V navazujících fázích projektové přípravy stavby dospívá dokumentace stavby do značné hloubky, a
to až ke konečným parametrům řešení budoucí stavby; jedná se o fázi dokumentace ke stavebnímu řízení, a konečně o fázi dokumentace pro provedení stavby.
Dokumentace pro stavební povolení obsahuje projekt dokládající podrobné tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, a to v souladu s podmínkami územního rozhodnutí. Součástí fáze zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení je rovněž veřejnoprávní projednání, ukončené vydáním příslušného správního rozhodnutí. 

Dokumentace pro provedení stavby-objektu je propracováním předchozích fází dokumentace do té úrovně, aby odborně způsobilému dodavateli stavby umožnila stavbu provést. Může ve specifických případech sloužit i jako dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby.

V čase mezi studií a projektovou dokumentací pro provedení stavby tak mohou být zpřesňovány užité materiály, jejich barevnost, struktura; mohou být zpřesňovány dispozičně-provozní náležitosti, uživatelský a technický standard, a to s přímým, a často velmi podstatným dopadem na estetickou kvalitu návrhu. Celý proces postupuje – pochopitelně – směrem od koncepčních otázek k detailu, avšak právě detail a způsobjeho řešení dělá z autora skutečného mistra a ze stavby skutečné mistrovské dílo autorské. 

AUTORSKÝ DOZOR

Na zadání zakázky dodavatelské firmě navazuje fáze autorského (estetického a technického) dozoru, jímž se rozumí dohled architekta jakožto autora nad souladem kvalitativních parametrů projektu (tvarových/hmotových, materiálových, technických a technologických, dispozičních a provozních) s prováděnou stavbou, popřípadě supervize nad souladem realizační (výrobní nebo dílenské) dokumentace vypracovávané dodavatelem stavby s projektem. Autorský dozor je vykonáván na základě smlouvy mezi klientem (objednatelem) a zhotovitelem (autorem) osobou, která příslušnou dokumentaci autorsky zpracovala, popřípadě osobou autorem pověřenou.
Na významných, technicky a architektonicky složitých a rozsáhlých stavbách je obvykle autorský
dozor trvalý, na ostatních stavbách občasný - v každém z těchto případů však platí, že pouze autoru
přísluší provádět do dokumentace změny, neboť i v této fázi mohou být zpřesněny, nebo dokonce
změněny parametry stavby přímo dopadající na její autorskou kvalitu (změny povrchů, materiálů,
barevnosti a mnohé další).

bottom of page